Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi
Biobränslen har seglat upp som Sveriges största energislag. År 2012 beräknades att biobränslen stod för 32,4 % av den slutliga energianvändningen, eller drygt 130 TWh. Det näst största energislaget olja stod för 26,7 %. Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen, resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Kunskap Direkt Skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot.

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Debatt: Biobränsle är rätta vägen

  Etiketter: Bioenergi
  I regeringsförklaringen deklarerade statsministern: "Grunden läggs för en cirkulär ekonomi och biobaserad ekonomi som bidrar till att miljömålen nås. Det som i dag är avfall blir i stället en resurs som driver fram nya affärsmöjligheter." / Skogsland
  Läs mer
 • Ny anläggning för förnybara drivmedel

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Nu byggs en så kallad slurry-hydrokrackerpilotanläggning för skogsbaserade, gröna bränslen vid SP ETC i Piteå. Den ska bidra till att transportsektorn blir fossilfri år 2030. / SP
  Läs mer
 • BioFuel Region invald i EUs bioekonomiska panel

  Etiketter: Bioenergi
  Magnus Matisons från BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EUs bioekonomiska panel. Denna utnämning innebär en möjlighet att lyfta fram vår regions unika förutsättningar för bioekonomisk utveckling. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Frukostseminarium: Utblick om bioenergi från skog och industri

  Etiketter: Bioenergi
  Pöyry har på uppdrag av Skogsindustrierna undersökt den realistiska potentialen av bioenergi. Deras rapport presentereras och diskuteras på ett frukostseminarium den 30 maj på Hilton Slussen. Välkommen! / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Mycket biomassa med rätt skötsel

  Etiketter: Bioenergi
  Populus-arter har visat sig vara potentiellt lönsamma, men för närvarande planteras de mest på nedlagd jordbruksmark. Det finns en brist på kunskap om hur Populus-arter kan etableras på skogsmark. Det saknas också kunskap om hur andra-generationer kan fastställas genom rot- och stubbskott, och om hanteringen av ungskog. Rebecka McCarthys avhandling fokuserar på dessa frågor. / SLU
  Läs mer
 • Stubbar som biobränsle – resultat från åtta års forskning presenteras

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Resultaten från ett åtta år långt forskningsprogram finansierat av SLU, Energimyndigheten och skogsnäringen har publicerats i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften “Forest Ecology and Management”. Några slutsatser är att stubbar är ett betydligt bättre bränsle ur klimatsynpunkt än fossila bränslen, att effekterna av stubbskörd ofta är kortsiktiga, och att de negativa effekterna på död-ved-beroende arter beror på andelen hyggen som stubbskördas. / SLU
  Läs mer
 • Snart dags för World Bioenergy - och IWB Week!

  Etiketter: Bioenergi
  Den 24-26 maj är det dags för World Bioenergy 2016. Konferensen och mässan har flyttat till Stockholmsmässan i Älvsjö och samverkar med två skogsevent på IWB week. Därför kommer det att pratas en hel del skog, men det kommer också att diskuteras bioenergi, kraftvärme, biodrivmedel och nya material. / Tidskriften Bioenergi
  Läs mer
 • Flisen från Östersjöområdet värmer hundratusentals Stockholmare

  Etiketter: Bioenergi
  Fem båtar i veckan lastade med flis anländer till biokraftvärmeverket i Värtahamnen.
  Biokraftvärmeverket i Värtahamnen har varit i bruk sedan februari i år, men måndag den 9 maj var det officiell premiär. Lina Arvidsson, praktikant på Föreningen Skogen gjorde ett uppdrag till SkogsSverige med en rundtur både ovan och under jord.
  Läs mer
 • Energiskog i norra England ger stadig inkomst och diversifiering

  Etiketter: Bioenergi
  Åkrarna runt kartongfabriken I Workington är fyllda av energiskog som ska skördas I oktober 2016. © Iggesund
  När Iggesund Paperboard i Workington beslutade sig för att investera i en biobränslepanna för att byta energikälla från fossil naturgas till bioenergi, började man omedelbart planera för sin framtida bränsleförsörjning. Grow Your Income är ett projekt som syftade till att engagera fler lokala bönder i att odla energiskog som kan användas som bioenergi för att driva bruket. / Iggesund Paperboard
  Läs mer
 • IWB Week – en mässa om nya träbaserade produkter och bränslen

  Etiketter: Bioenergi, Massa- och pappersindustrin
  Träbaserade produkter och bränslen får allt större betydelse när det gäller att möta framtidens krav på hållbarhet och för att lösa klimatfrågan. International Wood Biorefining Week (IWB) som äger rum på Stockholmsmässan den 24-26 maj kommer med sin mässa och konferens att belysa möjligheterna för den träbaserade bioraffineringsindustrin – potentialer, teknik, marknader och politik./ Svebio
  Läs mer

Sidor